ERASMUS+ (2021-2027)

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) del 28 de maig de 2021 publica el Reglament 2021/817  pel qual s’estableix Erasmus+, el Programa de la Unió per l’educació i la formació, la joventut i l’esport (2021-2027). 

Objectiu general  

L’objectiu general d’aquest Programa és donar suport, mitjançant l’aprenentatge permanent, el desenvolupament educatiu, professional i personal de les persones en l’àmbit de l’educació i la formació, la joventut i l’esport, tant dins com fora d’Europa, per tal de contribuir al creixement sostenible, a l’ocupació de qualitat, a la cohesió social, a impulsar la innovació i a reforçar la identitat europea i la ciutadania activa.  

El Programa serà un instrument clau per desenvolupar l’Espai Europeu d’Educació, donar suport a l’execució de la cooperació estratègia europea en el camp de l’educació i la formació, incloses les seves corresponents agendes sectorials, impulsar la cooperació en matèria de política de joventut en el marc de l’Estratègia de la UE per a la Joventut 2021.2027 i desenvolupar la dimensió europea en l’esport. 

Objectiu específic 

El Programa també té com objectius específics la promoció de: 

a) la mobilitat per l’aprenentatge de les persones i grups, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió, la justícia, l’excel·lència, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions i les polítiques en l’àmbit de l’educació i la formació; 

b) la mobilitat per l’aprenentatge no formal i informal i la participació activa entre els joves, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions i les polítiques en l’àmbit de la joventut; 

c) la mobilitat per l’aprenentatge del personal en l’àmbit esportiu, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió, la justícia, l’excel·lència, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions esportives i les polítiques en l’àmbit de l’esport. 

Forma de gestió 

El Programa s’executarà de forma coherent, mitjançant gestió directa o indirecta amb els següents actors: 

 • tercers països o als organismes que aquests hagin designat, 
 • organitzacions internacionals o les seves agències, 
 • el Banc Europeu d’Inversions (BEI) o al Fons Europeu d’Inversions (FEI), o a tots dos quan actuïn com a grup (grup BEI), 
 • els organismes de la Unió, 
 • organismes de Dret públic, incloses organitzacions dels Estats membres, 
 • organismes de Dret privat investits d’una missió de servei públic, incloses organitzacions dels Estats membres, en la mesura en què estiguin dotades de garanties financeres suficients, 
 • organismes de Dret privat d’un Estat membre als quals s’hagi encomanat l’execució d’una col·laboració públic-privada i que presentin garanties financeres suficients, 
 • organismes o persones als quals s’hagi encomanat l’execució d’accions específiques en el marc de la PESC, i que estiguin identificats en l’acte de base pertinent. 

Compatibilitats amb altres fons 

Les accions que hagin rebut una contribució en el marc del Programa també podran rebre contribucions d’altres programes de la Unió, a condició que aquestes contribucions no cobreixin els mateixos costos. 

Beneficiaris 

El Programa està obert a la participació dels següents tercers països: 

 • els països membres de l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC) que siguin membres de l’Espai Econòmic Europeu; 
 • els països adherents, els països candidats i els candidats potencials; 
 • els països de la política europea de veïnatge; 
 • altres tercers països, seguint l’acord específic que en reguli la participació. 

En casos justificats que no redundin en l’interès de la Unió, les accions del Programa també poden estar obertes a la participació d’entitats jurídiques de tercers països no associats al Programa. 

El Programa estarà obert a la participació d’entitats jurídiques públiques i privades actives en l’àmbit de l’educació i la formació, la joventut i l’esport. 

Activitats objecte de finançament 

Els objectius del Programa s’assoliran mitjançant les 3 accions clau següents, que tenen principalment un caràcter transnacional o internacional: 

1. Mobilitat per l’aprenentatge 

2. Cooperació entre organitzacions i institucions 

3. Suport al desenvolupament de polítiques i a la cooperació  

Educació i formació 

1. Mobilitat per l’aprenentatge 

a) la mobilitat per a l’aprenentatge dels estudiants i el personal d’educació superior; 

b) la mobilitat per a l’aprenentatge dels estudiants i el personal d’educació i formació professionals; 

c) la mobilitat per a l’aprenentatge de l’alumnat i el personal dels centres escolars; 

d) la mobilitat per a l’aprenentatge de l’alumnat adult i del personal d’educació de persones adultes. 

2. Cooperació entre organitzacions i institucions 

a) les associacions per a la cooperació i l’intercanvi de pràctiques, incloses les associacions a petita escala per promoure un accés més ampli i inclusiu al Programa;  

b) associacions d’excel·lència, en particular universitats europees, plataformes de centres d’excel·lència professional i Títols conjunts de màster Erasmus Mundus; 

c) associacions per a la innovació per reforçar la capacitat d’innovació d’Europa; 

d) plataformes en línia i eines de cooperació virtual fàcils d’usar, inclosos els serveis de suport a la xarxa de professors eTwinning i a la plataforma electrònica de l’ensenyament d’adults a Europa (EPALE), i eines per a facilitar la mobilitat per a l’aprenentatge, inclosa la iniciativa de la targeta europea d’estudiant. 

3. Suport al desenvolupament de polítiques i a la cooperació  

a) la preparació i l’aplicació de les agendes polítiques sectorials i generals de la Unió en l’àmbit de l’educació i la formació, en particular amb el suport de la xarxa Eurydice o d’activitats d’altres organitzacions pertinents, i el suport al procés de Bolonya; 

b) les eines i les mesures de la Unió que promouen la qualitat, la transparència i el reconeixement de competències, capacitats i qualificacions; 

c) el diàleg polític i la cooperació amb les parts interessades pertinents, incloses les xarxes a escala de la Unió i les organitzacions europees i internacionals en l’àmbit de l’educació i la formació; 

d) les mesures que contribueixen a l’execució d’elevada qualitat i inclusiva del Programa; 

e) la cooperació amb altres instruments de la Unió i el suport a altres polítiques de la Unió; 

f) les activitats de difusió i conscienciació sobre els resultats i prioritats de les polítiques europees i sobre el Programa. 

El Programa recolzarà igualment l’ensenyament, l’aprenentatge, la recerca i els debats sobre qüestions d’integració europea, inclosos els futurs desafiaments i oportunitats de la Unió, per mitjà de les accions Jean Monnet següents: 

a) l’acció Jean Monnet en l’àmbit de l’educació superior; 

b) l’acció Jean Monnet en els altres àmbits de l’educació i la formació; 

c) suport a les següents institucions que persegueixen un objectiu d’interès europeu: l’Institut Universitari Europeu de Florència, inclosa la seva Escola de Governança Europea i Transnacional; el Col·legi d’Europa (campus de Bruges i Natolin); l’Institut Europeu d’Administració Pública de Maastricht; l’Acadèmia de Dret Europeu de Trèveris; l’Agència Europea per al Desenvolupament de l’Educació d’Alumnes amb Necessitats Educatives Especials i la Inclusió Educativa d’Odense i el Centre Internacional de Formació Europea de Niça. 

Joventut 

1. Mobilitat per l’aprenentatge 

a) la mobilitat per a l’aprenentatge dels joves; 

b) les activitats de participació juvenil; 

c) les activitats DiscoverEU; 

f) la mobilitat per a l’aprenentatge dels treballadors en l’àmbit de la joventut. 

  2. Cooperació entre organitzacions i institucions 

a) les associacions per a la cooperació i l’intercanvi de pràctiques, incloses les associacions a petita escala a fi de promoure un accés major i més inclusiu al Programa; 

b) associacions per a la innovació a fi de reforçar la capacitat d’innovació d’Europa; 

c) plataformes en línia i eines de cooperació virtual fàcils d’usar. 

3. Suport al desenvolupament de polítiques i a la cooperació  

a) la preparació i l’aplicació de l’agenda política de la Unió en l’àmbit de la joventut amb el suport, segons sigui procedent, de la xarxa Wiki de la Joventut; 

b) les eines i les mesures de la Unió que promouen la qualitat, la transparència i el reconeixement de competències i capacitats, en particular per mitjà del Youthpass; 

c) el diàleg polític i la cooperació amb les parts interessades pertinents, incloses les xarxes a escala de la Unió, les organitzacions europees i internacionals en l’àmbit de la joventut i el Diàleg de la UE amb la Joventut, així com el suport al Fòrum Europeu de la Joventut; 

d) les mesures que contribueixen a una execució d’alta qualitat i inclusiva del Programa, inclòs el suport a la xarxa Eurodesk; 

e) la cooperació amb altres instruments de la Unió i el suport a altres polítiques de la Unió; 

f) les activitats de difusió i conscienciació sobre els resultats i prioritats de les polítiques de la Unió i sobre el Programa. 

Esport 

1. Mobilitat per l’aprenentatge del personal de l’àmbit esportiu 

2. Cooperació entre organitzacions i institucions 

a) les associacions per a la cooperació i l’intercanvi de pràctiques, incloses les associacions a petita escala a fi de promoure un accés major i més inclusiu al Programa; 

b) els esdeveniments esportius sense ànim de lucre destinats a reforçar la dimensió europea de l’esport i la promoció de qüestions pertinents per a l’esport de base. 

3. Suport al desenvolupament de polítiques i a la cooperació  

a) la preparació i l’aplicació de l’agenda política de la Unió en l’àmbit de l’esport i l’activitat física; 

b) el diàleg polític i la cooperació amb les parts interessades pertinents, incloses les organitzacions europees i internacionals en l’àmbit de l’esport; 

c) les mesures que contribueixen a l’execució d’alta qualitat i inclusiva del Programa; 

d) la cooperació amb altres instruments de la Unió i el suport a altres polítiques de la Unió; 

e) les activitats de difusió i conscienciació sobre els resultats i prioritats de les polítiques europees i sobre el Programa. 

Pressupost 

La dotació financera per a l’execució del Programa durant el període comprès entre 2021 i 2027 serà de 24 574 000 000 € a preus corrents: 

20 396 420 000 € per educació i formació  

2 531 122 000 € per joventut 

466 906 000 € per esport 

810 942 000 € pels costos operatius de les agències nacionals 

368 610 000 € pel suport del Programa 

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/ERASMUS-2021-2027

1 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador