Mecanisme Connectar Europa (CEF) 2021-2027

El Diari Oficial de la Unió Europea núm. L 249 de 14.7.2021 publica el Reglament (UE) 2021/1153 pel qual s’estableix el Mecanisme Connectar Europa (CEF) pel període 2021-2027. 

Aquest reglament europeu estableix els objectius del Mecanisme Connectar Europa (CEF), el pressupost pel conjunt del període, les formes de finançament de la Unió Europea i les normes per a la concessió d’aquest finançament entre d’altres aspectes.  

Objectius generals 

Els fons Mecanisme Connectar Europa (CEF) és un instrument clau de finançament de la UE per promoure el creixement, l’ocupació i la competitivitat mitjançant la inversió en infraestructures a nivell europeu. El fons es divideix en els següents: 

 • El Mecanisme Connectar Europa (CEF) per l’Energia és l’instrument de finançament de la UE per implementar la política de xarxes transeuropees d’energia. Té com a objectiu donar suport a les inversions en la construcció de noves infraestructures energètiques transfrontereres a Europa o la rehabilitació i actualització de l’existent. 
 • El Mecanisme Connectar Europa (CEF) per al Transport és l’instrument de finançament per dur a terme la política europea d’infraestructures de transport. Té com a objectiu donar suport a les inversions en la construcció de noves infraestructures de transport a Europa o la rehabilitació i actualització de l’existent.  
 • El Mecanisme Connectar Europa (CEF) Digital és l’instrument que dona suport i catalitza les inversions en infraestructures de connectivitat digital, promovent l’accés gratuït a la connectivitat WiFi per a tothom.  

Els objectius del Mecanisme Connectar Europa (CEF) són: Construir, desenvolupar, modernitzar i finalitzar les xarxes transeuropees en els sectors digital, del transport i de l’energia i facilitar la cooperació transfronterera en l’àmbit de les energies renovables, tenint en compte els compromisos de descarbonització a llarg termini i els objectius d’augment de la competitivitat europea; creixement intel·ligent, sostenible i integrador; cohesió econòmica, social i territorial; i accés al mercat interior i integració de la mateixa, posant l’accent en facilitar les sinergies entre els sectors digital, del transport i de l’energia. 

Objectius específics  

1. En el sector del transport: 

 • Contribuir al desenvolupament dels projectes d’interès comú relatius a les xarxes i infraestructures eficients, interconnectades i multimodals per aconseguir una mobilitat intel·ligent, interoperable, sostenible, integradora, accessible i segura des dels punts de vista operacional i físic,  
 • Adaptar part de la RTE-T per a un doble ús de les infraestructures de transport amb vista a millorar la mobilitat tant civil com militar; 

2. En el sector de l’energia: 

 • Contribuir al desenvolupament de projectes d’interès comú referents a una major integració d’un mercat interior d’energia eficaç i competitiu i la interoperabilitat de les xarxes a través de les fronteres i els sectors, facilitant la descarbonització de l’economia, promovent l’eficiència energètica i garantint la seguretat del proveïment, i 
 • Facilitar la cooperació transfronterera en l’àmbit de l’energia, incloses les energies renovables; 

3. En el sector digital: 

 • Contribuir al desenvolupament de projectes d’interès comú relatius al desplegament de xarxes digitals segures des dels punts de vista operacional i físic de molt alta capacitat i a l’accés a les mateixes, inclosos sistemes 5G, i a l’augment de la resiliència i la capacitat de les xarxes troncals digitals en territoris de la Unió enllaçant amb territoris veïns, així com a la digitalització de les xarxes de transport i energia. 

Projectes transfronterers en l’àmbit de les energies renovables: 

1. Objectiu dels projectes transfronterers en l’àmbit de les energies renovables: hauran de fomentar la cooperació transfronterera entre Estats membres en el camp de la planificació, el desenvolupament i l’explotació rendible de les fonts d’energia renovables, així com facilitar la seva integració mitjançant instal·lacions d’emmagatzematge d’energia, per tal de contribuir a l’estratègia de descarbonització de la Unió Europea a llarg termini. 

2. Els requisits generals per als projectes transfronterers en l’àmbit de les energies renovables: 

 • que el projecte estigui inclòs en un acord de cooperació o en qualsevol altre tipus d’acord entre dos o més Estats membres o en acords entre un Estat membre o més i un tercer país o més tercers països; 
 • que el projecte estalviï costos en la implantació de les energies renovables o produeixi beneficis pel que fa a la integració de sistema, la seguretat de subministrament o la innovació, o en tots dos aspectes, en comparació amb un projecte similar o un projecte d’energia renovable executat per un sol dels Estats membres participants; 
 • que els possibles beneficis globals de la cooperació siguin superiors als costos, inclosos els costos a llarg termini, avaluats. 

Projectes d’interès comú en l’àmbit de les infraestructures de connectivitat digital: 

1. Connectivitat de gigabit, inclosos els sistemes 5G i altres formes de connectivitat d’última generació per als motors socioeconòmics. Es donarà prioritat a les accions tenint en compte la funció dels motors socioeconòmics, la pertinència dels serveis i aplicacions digitals proporcionades mitjançant la connectivitat subjacent i els possibles beneficis socioeconòmics per als ciutadans, les empreses i les comunitats locals, inclosa la cobertura addicional de zona generada per les llars. El pressupost disponible s’assignarà entre els estats membres guardant un equilibri geogràfic. 

2. Connectivitat sense fils a comunitats locals: Per rebre finançament, les accions que tinguin per objecte oferir una connectivitat sense fils local en centres de vida pública local, inclosos els espais a l’aire lliure accessibles al gran públic que tinguin una funció fonamental en la vida d’aquestes entitats, d’aquesta manera es continuarà donant suport a la iniciativa Wifi4EU. 

3. Llista indicativa dels corredors 5G i de les connexions transfrontereres troncals que poden optar a finançament: D’acord amb els objectius de la societat del gigabit establerts per la Comissió Europea per garantir que les principals vies de transport terrestre tinguin una cobertura 5G ininterrompuda com a molt tard el 2025, les accions que proporcionen una cobertura ininterrompuda amb sistemes 5G, inclouen, com a primer pas, accions en les seccions transfrontereres per aconseguir una experimentació de la mobilitat connectada i automatitzada (MCA) i, com a segon pas, accions en seccions més àmplies amb vista a un desplegament a major escala de la MCA al llarg dels corredors,  

Els corredors de la RTE-T s’utilitzen com a base per a aquest fi, però el desplegament del 5G no es limita necessàriament a aquests corredors, el corredor amb presència a Catalunya és el Corredor de la xarxa bàsica «Mediterrània»: Montpeller – Narbona – Perpinyà – Barcelona – València – Màlaga – Tarifa amb una extensió a Narbona – Tolosa. 

Corredors de la xarxa bàsica de transport i enllaços transfronterers a la xarxa global: 

1. Corredors de la xarxa bàsica i llista indicativa d’enllaços transfronterers i enllaços pendents predeterminats, el corredor amb presència a Catalunya és el següent:

 • Corredor de la xarxa bàsica «Mediterrània»: 
  • Algeciras – Bobadilla – Madrid – Saragossa – Tarragona 
  • Cartagena – Múrcia – València – Tarragona/Palma de Mallorca – Barcelona 
  • Tarragona – Barcelona – Perpinyà – Narbona-Tolosa/Marsella – Gènova/Lió – La Spezia/Torí – Novara – Milà – Bolonya/Verona – Pàdua – Venècia – Ravenna/Trieste/     
   • Enllaç transfronterer (Ferrocarril): Barcelona – Perpinyà  

2. Llista indicativa d’enllaços transfronterers predeterminats de la xarxa global 

3. Components de la xarxa global situada als Estats membres que no tenen frontera terrestre amb un altre Estat membre. 

Forma de gestió 

El Mecanisme Connectar Europa (CEF) s’executarà mitjançant gestió directa o mitjançant gestió indirecta.  

L’Agència Executiva Europea del Clima, les Infraestructures i el Medi ambient (CINEA) gestiona: 

 • El Mecanisme Connectar Europa (CEF) per a les Infraestructures d’Energia,  
 • El Mecanisme Connectar Europa (CEF) per a Projectes Transfronterers en l’àmbit de les Energies Renovables  
 • El Mecanisme Connectar Europa (CEF) per a les Infraestructures de Transport  

L’Agència Executiva Europea de Salut i Digital (HaDEA) gestiona el Mecanisme Connectar Europa (CEF) en l’àmbit Digital. 

Activitats objecte de finançament 

1. En el sector del transport es financen: Accions relatives a unes xarxes eficients, interconnectades, interoperables i multimodals per al desenvolupament d’infraestructures ferroviàries, de carretera i de vies navegables interiors i marítimes: 

 • Accions relatives a una mobilitat intel·ligent, interoperable, sostenible, multimodal, integradora, accessible i segura des dels punts de vista operacional i físic: 
 • Accions o activitats específiques d’una acció, de suport a parts, noves o ja existents, de la Xarxa Transeuropea de Transport (RTE-T) adequades per al transport militar, per tal d’adaptar la RTE-T a les necessitats de les infraestructures de doble ús. 

2. En el sector de l’Energia: 

 • Accions relatives als projectes d’interès comú; 
 • Accions de suport als projectes transfronterers en l’àmbit de les energies renovables, incloses solucions innovadores, així com l’emmagatzematge d’energia renovable, i la concepció d’aquestes accions. 

3. En el sector Digital: 

 • Accions de suport a la implantació de xarxes de molt alta capacitat i a l’accés a les mateixes, inclosos els sistemes 5G, capaços de proporcionar una connectivitat de gigabit a les zones en què es troben els motors socioeconòmics;  
 • Accions de suport a la provisió de connectivitat sense fils local de molt alta qualitat en les comunitats locals, que sigui gratuïta i estigui exempta de condicions discriminatòries;  
 • Accions per implantar una cobertura ininterrompuda amb sistemes 5G en totes les vies de transport principals, inclosa la RTE-T, 
 • Accions de suport al desplegament de xarxes troncals noves, o a la millora significativa de les ja existents, també amb cables submarins, dins dels Estats membres i entre ells i entre la Unió i tercers països, així com altres accions de suport al desplegament de xarxes troncals a què es refereix aquest punt;  
 • Accions que satisfacin les necessitats de les infraestructures de connectivitat digital relacionades amb els projectes transfronterers en els àmbits del transport o l’energia o que donin suport a les plataformes digitals operatives directament relacionades amb les infraestructures de transport o energia, o ambdues. 

Les accions que contribueixin simultàniament a la consecució d’un o més objectius d’almenys dos sectors podran rebre suport del Mecanisme Connectar Europa a un percentatge de cofinançament més elevat.  

Compatibilitats amb altres fons 

Es garantitza la complementarietat  amb el Programa Horitzó Europa. 

Dins de cada un dels sectors digital, del transport o de l’energia, les accions subvencionables a qualsevol dels altres sectors respectivament, sempre que compleixin tots els requisits següents: 

 • que el cost dels elements sinèrgics no excedeixi de el 20% de les despeses subvencionables totals de l’acció; 
 • que els elements sinèrgics guardin relació amb els sectors digital, del transport o de l’energia, i 
 • que els elements sinèrgics facin possible una millora significativa dels beneficis socioeconòmics, climàtics o mediambientals de l’acció. 

Les subvencions podran utilitzar-se en combinació amb finançament del Banc Europeu d’Inversions. 

Participants 

Seran admissibles les entitats següents: 

 • les entitats jurídiques establertes en: 
  • un Estat membre, incloses les empreses conjuntes, 
  • un tercer país associat al progama, o 
  • un país o territori d’ultramar; 
  • les entitats jurídiques i les organitzacions internacionals. 

Les persones físiques no són admissibles. 

El Mecanisme Connectar Europa (CEF) podrà proporcionar finançament en forma de subvencions i contractes públics (licitacions).  

La taxa de cofinançament podrà ser, com  a màxim, de fins al 85% segons el tipus d’actuació. 

Pressupost 

33.710.000.000 euros per a tot el període 2021-2027 

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210826_mecanisme-connectar-europa-2021-2027

1 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador