Ajuts NGEU per a projectes de recerca i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració a les cadenes de valor

20210908_ia-ngeu

El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital (MINECO) llança els ajuts 2021 destinats a projectes de recerca i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor. 

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 16 Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial i estan finançats, sempre que sigui possible, pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència, instrument principal dels fons Next Generation EU

Els ajuts finançaran projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental. S’inclouen les actuacions relacionades amb el desenvolupament i l’emprenedoria tecnològica enfront a reptes de la societat, de forma que fomentin el desenvolupament dels coneixements i tecnologies necessaris per abordar i buscar solucions a problemes complexos associats a aquests reptes, incorporant la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en sentit ampli. 

Algunes de les tecnologies digitals objecte dels ajuts són:  

A) intel·ligència artificial:machine learningdeep learningneural networks 

B) Internet de les Coses

C) Tecnologies de processament massiu de dades i informació (Open/Linked/Big Data)

D) Computació d’alt rendiment (high performance computing

E) Computació al núvol

F) Processament del lenguatge natural 

G) Ciberseguretat; biometria i identitat digital

H) Blockchain

I) Robòtica

J) Realitat virtual i augmentada, efectes especials i simulació

K) Impressió 3D i fabricació additiva

Poden ser beneficiàries dels ajuts les empreses, incloses pimes i micropimes.  

En canvi, no podran ser beneficiàries les empreses de naturalesa pública, les entitats sense ànim de lucre, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, els associacions o fundacions (incloses federacions, confederacions o unions), els Col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica. 

Cada entitat sol·licitant podrà presentar tants projectes diferents com estimi. En el cas de que es rebin diverses sol·licituds per un mateix projecte, només es tindrà en compte la rebuda en darrer lloc. Es finançarà un màxim de 3 projectes per entitat sol·licitant.  

Es finançaran projectes de recerca industrial amb un pressupost mínim de 500.000€ i màxim de 10.000.000€ i projectes de desenvolupament experimental amb un pressupost mínim de 300.000€ i màxim 5.000.000€. 

Els beneficiaris podran subcontractar part de l’execució del projecte, sempre que no superi el 40% de l’import del pressupost subvencionable. 

L’Entitat Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministeri d’Economia i Empresa a través de la Secretaria d’Estat per l’Avenç Digital, durà a terme el pagament anticipat de fins al 100% del total de l’ajut concedit, prèvia sol·licitud del beneficiari. 

Aquests ajuts són incompatibles amb la percepció d’altres subvencions o ajuts per la mateixa despesa subvencionable procedents de qualsevol Administració o ens públic, nacional o de la UE. Tanmateix, les entitats beneficiàries podran participar de forma preferent en altres convocatòries de Red.es en les quals es valori haver estat beneficiari dels ajuts d’aquesta convocatòria. 

El termini màxim per resoldre i notificar la Resolució de concessió dels ajuts no podrà excedir els 6 mesos des de la publicació de la convocatòria al BOE (08/09/2021). 

Pressupost: 105.000.000€  

50.000.000€ (projectes recerca industrial) 

55.000.000€ (projectes desenvolupament industrial) 

Data límit: 09/10/2021 (un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte dels ajuts al BOE) 

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/Ajuts-NGEU-per-a-projectes-de-recerca-i-desenvolupament-en-intelligencia-artificial-i-altres-tecnologies-digitals-i-la-seva-integracio-a-les-cadenes-de-valor

10 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador