Convocatòria ‘Next Generation EU’ d’ajuts pel suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) llença una convocatòria amb fons Next Generation EU d’ajuts per entitats locals impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització.  

S’entenen per àrees comercials els centres comercials oberts i centres comercials urbans reconeguts oficialment per la comunitat autònoma o aquelles zones o vies urbanes amb alta ocupació d’establiments comercials expressada en percentatge de l’espai comercial en m² sobre l’espai total de l’àrea d’actuació, que haurà de ser superior al 50%. 

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 13 Impuls a la PIME, Inversió 4 Suport al comerç.  

Els ajuts tenen com a objectiu finançar el desenvolupament de plans i projectes duts a terme per entitats locals de contingut tecnològic, innovador i de sostenibilitat, així com la millora d’equipaments, dirigits al sector comercial que es trobi en la seva demarcació. 

Els projectes subvencionables inclouen: 

 • Projectes per a l’adopció d’eines d’informació de clients basades en macro dades o altres tecnologies; 
 • Projectes de transformació digital de mercats que millorin el mercat omnicanal i l’experiència de compres; 
 • Projectes destinats a la transformació digital del comerç de carrer i els canals curts de comercialització; 
 • Projectes d’obres i reacondicionament per a millorar les instal·lacions, la seva accessibilitat, equipament i adequació, de les zones ocupades per mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris, així com les seves zones adjacents;  
 • Projectes per a reduir el consum d’insums per part del comerç i la substitució per alternatives respectuoses amb el medi ambient; 
 • Instal·lació de punts d’entrega intel·ligents; 
 • Projectes de millora de l’eficiència energètica; 
 • Accions que promoguin la prevenció de residus (inclosa la reutilització), la separació en origen dels residus i la preparació per a la reutilització i el reciclatge; 
 • Sensibilització i formació en competències tecnològiques. 

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts: 

 • Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments 
 • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i els consells insulars 
 • Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis 
 • Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més del 60% del total de la població de la mancomunitat 

Els interessats hauran de presentar una sol·licitud d’ajut únic que podrà desglossar-se en anualitats i englobar una o diverses categories de despesa indicades a continuació (consultar l’article 7 de les bases reguladores per a informació més detallada): 

 • Despeses dirigides a la transformació digital; 
 • Despeses relacionades amb la transformació del punt de venda; 
 • Despeses relatives a la sostenibilitat i economia circular; 
 • Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat; 
 • Despeses de sensibilització i formació; 
 • Altres despeses subvencionables. 

L’import de finançament a concedir serà d’un mínim del 60% i un màxim del 100% sobre el pressupost del projecte, podent ser cofinançat fins a un 40%. 

El pagament de l’ajut serà anticipat per un import del 100%. 

Aquests ajuts són compatibles amb la percepció d’altres subvencions, sempre que la suma de tots els ajuts no superi el cost total de l’activitat subvencionada.  

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de 6 mesos a partir del 13/09/2021.  

Data límit: 30/09/2021                                         |                                   Pressupost: 66.446.861,52€

Pàgina web de la convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14817.pdf

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/Convocatoria-Next-Generation-EU-dajuts-pel-suport-a-mercats-zones-urbanes-comercials-comerc-no-sedentari-i-canals-curts-de-comercialitzacio

15 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador