Convocatòria ‘Next Generation EU’ d’ajuts per enfortir l’activitat comercial a zones turístiques

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) llença una convocatòria d’ajuts per enfortir l’activitat comercial en zones turístiques, amb fons Next Generation EU

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 14 Pla de modernització i competitivitat del sector turístic, inversió 4a Actuacions especials en l’àmbit de la competitivitat. Enfortiment de l’activitat comercial en zones de gran afluència turística.  

La convocatòria estableix subvencions per a entitats locals destinades a portar a terme actuacions que tinguin per objectiu reduir l’impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la Covid19 en els establiments comercials localitzats en zones turístiques i en els negocis vinculats amb l’arribada de visitants.  

L’objectiu és atorgar ajuts per desenvolupar plans i programes dirigits a la introducció de millores en les zones comercials de zones turístiques, incloses actuacions en el marc de noves tecnologies, l’aplicació de solucions tecnològiques per a millorar l’eficiència energètica, processos eficients des del punt de vist ecològic i reciclat i reutilització de residus, la formació del personal, una firma digital integrada adaptada als visitants estrangers, i l’adaptació dels espais públics per a millorar l’accessibilitat i la mobilitat.  

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les següents entitats locals: 

 • Els municipis que tinguin una població superior a 20.000 habitants 
 • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i els consells insulars quan el projecte estigui destinat a poblacions d’entre 5.000 i 20.000 habitants 
 • Exclusivament a les CCAA uniprovincials (i que no tinguin diputació, Consells i/o Cabildos), els ajuntaments amb poblacions de més de 5.000 habitants podran presentar projectes directament 
 • Els municipis de menys de 5.000 habitants que superin aquesta xifra amb la seva població flotant –entenent la població flotant com aquella que viatja d’un lloc a l’altre i que es trobi al municipi en un moment determinat, no essent aquest el lloc de la seva residència habitual. Es considerarà que un municipi compleix amb aquesta condició si acredita un increment del 100% en almenys un dels serveis municipals següents, comparant les dades entre un trimestre de temporada baixa i un de temporada alta dins del mateix any natural: 
  • Tonatge de recollida de fems 
  • Facturació en consum elèctric municipal 
  • Facturació en consum d’aigua al municipi 

A més, les entitats locals hauran de complir, com a mínim, amb un dels següents criteris per poder ser considerades zones comercials turístiques i beneficiàries: 

 • Que tinguin com a mínim 25.000 pernoctacions per any 
 • Que tinguin més d’un 30% d’habitatges de segona residència 
 • Que el percentatge de treballadors afiliats a la Seguretat Social pertanyents a la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAEs) 45, 46 i 47 sigui superior al 7% d’afiliats totals 

Els interessats hauran de presentar una sol·licitud d’ajut únic que podrà desglossar-se en anualitats, haurà d’estar referida a zones urbanes amb alta densitat d’establiments comercials i englobar una o diverses categories de despesa indicades a continuació (consultar l’article 8 de les bases reguladores per a informació més detallada): 

 • Despeses relacionades amb inversions a la via pública. Despeses dirigides a l’adequació funcional, millora i modernització de les vies públiques amb la millora de la integració dels usos turístics i comercials; 
 • Despeses relacionades amb actuacions que tinguin un impacte en la digitalització del sector comercial; 
 • Despeses relacionades amb la sostenibilitat i economia circular; 
 • Despeses de formació en idiomes dirigits a empleats i autònims del sector comerç. 

L’import de finançament a concedir serà d’un mínim del 60% i un màxim del 100% sobre el pressupost del projecte, podent ser cofinançat fins a un 40%. 

El pagament de l’ajut serà anticipat per un import del 100%. 

Aquests ajuts són compatibles amb la percepció d’altres subvencions, sempre que la suma de tots els ajuts no superi el cost total de l’activitat subvencionada.  

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de 6 mesos a partir del 13/09/2021.  

Data límit: 04/10/2021                                         |                                   Pressupost: 32.173.333 € 

Pàgina web de la convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14819.pdf

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/Convocatoria-Next-Generation-EU-dajuts-per-enfortir-lactivitat-comercial-a-zones-turistiques

15 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador