Convocatòria ‘Next Generation EU’ d’ajuts per l’elaboració de projectes pilot de plans d’acció local de l’Agenda Urbana Espanyola

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) llença una convocatòria d’ajuts per a finançar l’elaboració de projectes pilot de Plans d’Acció local de l’Agenda Urbana Espanyola (AUE) que garanteixin, en un termini raonablement curt, el seu alineament amb els objectius, la metodologia de treball i l’enfocament transversal, estratègic i integrat proposats. Aquest termini no podrà excedir l’any contant des de la publicació d’aquesta convocatòria.  

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en particular en el seu Component 2 Implementació de l’Agenda Urbana Espanyola: Pla de Rehabilitació i Regeneració Urbana, Inversió 6 Programa d’ajuts per a l’elaboració de projectes pilots de plans d’acció local de l’Agenda Urbana Espanyola

Els projectes objecte dels ajuts tindran com a objectiu: 

 • Dotar al procés d’implementació de l’Agenda Urbana Espanyola de Plans d’Acció a escala local que permetin desenvolupar-se de forma efectiva i garanteixin els objectius de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental en les polítiques específiques de desenvolupament urbà; 
 • Poder servir de model i guia, com a experiències pilot, perquè altres entitats locals interessades puguin elaborar els seus propis Plans d’Acció amb certesa i eficàcia, en terminis raonablement curts; 
 • Disposar de diversos projectes i actuacions concretes que puguin ser abordades materialment i que donin visibilitat al potencial de l’Agenda Urbana Espanyola per a treballar en les àrees urbanes de qualsevol municipi, independentment de la mida, de manera transversal i integrada, amb visió estratègia i a través d’un model de governança que garanteixi una àmplia participació, independentment de l’horitzó temporal previst, de les fonts de finançament disponibles i de la confluència d’actors diferents. 

Podran ser beneficiàries dels ajuts: 

 • Les entitats locals (municipis, diputacions provincials, cabildos i consells insulars) 
 • Les agrupacions d’entitats locals amb un mínim de 2 i que acordin elaborar un mateix Pla d’Acció que tingui per objectiu la defensa d’interessos territorials, culturals, socials, mediambientals o econòmics comuns que permetin identificar-les com àrees funcionals amb característiques homogènies, formin o no part d’una mateixa província o comunitat autònoma 

Les despeses subvencionables són les següents: 

a) El disseny, elaboració i/o redacció, edició i maquetació del Pla d’Acció o de qualsevol de les seves parts: diagnòstic, identificació de plans i/o projectes existents, alineació del diagnòstic amb els projectes, plans o actuacions que es recullin com a accions del Pla, sistema d’indicadors de seguiment i avaluació, etc. 

b) El procés de participació necessari per a l’elaboració i desenvolupament del Pla d’Acció. 

c) L’elaboració de metodologies aplicades als procediments de monitoratge, seguiment i avaluació del Pla d’Acció que, recullin, com a mínim, els proposats per l’AUE. 

d) L’establiment, creació o desenvolupament d’Observatoris d’indicadors urbans. 

e) El pla de comunicació del Pla d’Acció, mitjançant pàgines web, xarxes socials, etc. 

f) Els derivats d’activitats de difusió del projecte i de socialització de resultats. 

g) Els derivats de la formació i capacitació tant al personal de l’entitat local, com a laciutadania mitjançant la convocatòria de cursos, jornades o tallers de difusió del contingut del Pla d’Acció local i del seu procés d’elaboració. 

h) Les despeses ocasionades a conseqüència de viatges, allotjament i dietes, motivats per reunions de treball o de formació i capacitació per a l’elaboració del Pla d’Acció local. L’import màxim subvencionable per aquesta mena de despeses no podrà superarel8% del total del cost del projecte.  

i) De conformitat amb la normativa de personal de cada entitat local, les retribucions de caràcter extraordinari que es considerin oportunes quan els treballs relacionatsamb els anteriors punts es duguin a terme pel personal propi de l’entitatlocal com a funcions addicionals, justificades com a cofinançament.  

j) L’assessorament i/o l’assistènciatècnica externa que demandi la realització de qualsevol de les finalitats establertes.

La quantia total dels ajuts es distribuirà tenint en compte els diferents llindars de població de la següent manera: 

 • Menys de 5.000 habitants: 50.000 € 
 • Entre 5.001 i 20.000 habitants: 100.000 € 
 • Entre 20.001 i 50.000 habitants: 150.000 € 
 • Entre 50.001 i 100.000 habitants: 200.000 € 
 • Entre 100.001 i 300.000 habitants: 250.000 € 
 • Més de 300.001 habitants: 300.000 € 

Es preveu que se subvencionin uns 100 projectes pilots.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de 4 mesos a partir del 14/09/2021.   

Les consultes sobre aquesta convocatòria poden remetre’s a la bústia politicasurbanas.aue@mitma.es.  
 

Data límit: 13/10/2021                                        |                                               Pressupost: 20M € 

Pàgina web de la convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14882.pdf

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/Convocatoria-Next-Generation-EU-dajuts-per-lelaboracio-de-projectes-pilot-de-plans-daccio-local-de-lAgenda-Urbana-Espanyola

15 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador