Convocatòria ‘Next Generation EU’ de subvencions ‘Fundación Biodiversidad’ de grans projectes transformadors per la promoció de la bioeconomia i la transició ecològica

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llença una convocatòria per a la concessió de subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a grans projectes transformadors de caràcter científic-tècnic que contribueixin a la promoció de la bioeconomia, la transició ecològica, el repte demogràfic i l’enfortiment de capacitats, fomentant la participació, la igualtat de gènere i la generació d’ocupació verda. 

Poden ser beneficiaris dels ajuts: 

A) Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.  

Quan aquestes entitats duguin a terme activitats econòmiques i no econòmiques, els ajuts només podran anar adreçats a les darreres. 

B) Organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat i de les CCAA 

C) Universitats públiques i Instituts universitaris inscrits al Registre d’Universitats, Centres i Títols 

D) Centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre d’àmbit estatal que estiguin inscrits al Registre de centres 

E) Centres públics o privats sense ànim de lucre de R+D+i que en els seus estatuts o en la normativa que els reguli tinguin l’R+D+i com activitat principal 

F) Organitzacions i col·legis professionals 

G) Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades, conformades per les entitats reflectides en els apartats anteriors que, encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objectes de subvenció 

L’import mínim de l’ajut a sol·licitar per proposta presentada serà de 250.000€ i l’import màxim serà de 2M €. 

Pressupost: 20M €                               |                                      Data límit: 60 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE 

Document de la convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15753.pdf

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/Convocatoria-Next-Generation-EU-de-subvencions-Fundacion-Biodiversidad-de-grans-projectes-transformadors-per-la-promocio-de-la-bioeconomia-i-la-transicio-ecologica

30 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador