Convocatòria ‘Next Generation EU’ de subvencions ‘Fundación Biodiversidad’ per fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats

Objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts pel foment d’activitats que contribueixin a la renaturalització urbana, incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus, amb l’objectiu d’incrementar la biodiversitat i la seva conservació i l’adaptació al canvi global i de millorar l’habilitat de les capitals de província i altres ciutats de més de 50.000 habitants.  

Podran ser beneficiaris dels ajuts: 

A) Ajuntaments de capitals de província o municipis que comptin amb més de 50.000 habitants 

També podran tenir la condició de beneficiàries les següents entitats, sempre que s’integrin en agrupacions de beneficiaris juntament amb almenys un municipi que compleixi les condicions de l’apartat A), que haurà d’actuar com a representant de l’agrupació: 

a) Ajuntaments de municipis amb població de més de 20.000 habitants 

b) Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.  

Quan aquestes entitats duguin a terme activitats econòmiques i no econòmiques, els ajuts només podran anar adreçats a les darreres. 

c) Organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat i de les CCAA 

d) Universitats públiques i Instituts universitaris inscrits al Registre d’Universitats, Centres i Títols 

e) Centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre d’àmbit estatal que estiguin inscrits al Registre de centres 

f) Centres públics o privats sense ànim de lucre d’R+D+i que en els seus estatuts o en la normativa que els reguli tinguin l’R+D+i com activitat principal 

Seran objecte de finançament els següents tipus d’activitats, d’estratègia i planificació (tipus A) i d’implementació d’accions en el territori (tipus B): 

Tipus A: elaboració/actualització d’estratègies de renaturalització, planificació urbanística sostenible, plans d’adaptació al canvi climàtic relacionats amb la renaturalització urbana i fluvial, o d’alliberament d’espai dedicat a la mobilitat privada que permetin la renaturalització urbana (estratègies de mobilitat sostenible i espai públic), que contribueixin a un augment de biodiversitat i a la seva conservació. 

Tipus B: intervencions específiques sobre el territori a nivell de metròpoli, ciutat, àrea periurbana i urbana, barri, edifici o illa urbana.  

L’import mínim de l’ajut per sol·licitud serà de, com a mínim, 2M € i l’import màxim serà de 4M €. 

El projecte haurà de començar a partir de la resolució de la convocatòria i no podrà finalitzar més enllà del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses.  

Pressupost: 20M €                               |                                      Data límit: 60 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE 

Document de la convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/Convocatoria-Next-Generation-EU-de-subvencions-Fundacion-Biodiversidad-per-fomentar-actuacions-dirigides-a-la-renaturalitzacio-i-resiliencia-de-ciutats

30 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador