Convocatòria ‘Next Generation EU’ de subvencions ‘Fundación Biodiversidad’ per projectes de recerca en gestió de la biodiversitat

20210928_fundacion-biodiversidad-biodiversitat

Convocatòria per a la concessió d’ajuts de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per finançar projectes de recerca que promoguin l’aplicació del coneixement científic per la presa de decisions en la planificació i gestió de la biodiversitat per l’any 2021: 

A) Transició energètica i biodiversitat terrestre i marina 

B) Biodiversitat marina i espais marins protegits  

C) Corredors biològics i infraestructura verda

Poden ser beneficiaris dels ajuts: 

A) Organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat i de les CCAA 

B) Universitats públiques i Instituts universitaris inscrits al Registre d’Universitats, Centres i Títols 

C) Centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre d’àmbit estatal que estiguin inscrits al Registre de centres 

D) Altres persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre, que segons els seus estatuts o normativa que els reguli realitzin activitats d’R+D+i o generin coneixement científic o tecnològic

Quan aquestes entitats duguin a terme activitats econòmiques i no econòmiques, els ajuts només podran anar adreçats a les darreres

E) Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades, conformades per les entitats reflectides en els apartats anteriors que, encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció 

L’import màxim per sol·licitud d’ajut serà de fins a 400.000€.  

El projecte haurà de començar a partir de la resolució de la convocatòria i no podrà finalitzar més enllà del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses. 

Pressupost: 2.5M €                                     |                                         Data límit: 60 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE 

Convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15755.pdf

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/Convocatoria-Next-Generation-EU-de-subvencions-Fundacion-Biodiversidad-per-projectes-de-recerca-en-gestio-de-la-biodiversitat

30 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador