Convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA

El Programa Treball i Formació es tracta d’una política de Foment de l’Ocupació que permet que les persones en situació d’atur adquireixen experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries, per a la seva inserció laboral, especialment en el cas d’aquelles persones que pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió laboral o social. 

L’objectiu d’aquest programa és facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals i la formació per a l’adquisició de competències transversals. 

El programa també permet que les persones participants puguin tenir un acompanyament específic adaptat a les seves característiques i necessitats pròpies. Un acompanyament integral i transversal que, majoritàriament es realitza de manera individualitzada i en serveis especialitzats, i que té com a objectiu el benestar personal i emocional de la persona però que també ha de garantir la seva plena inclusió social. I, en aquest aspecte, l’apoderament de la persona amb l’adquisició de competències sociolaborals – i més si aquesta es realitza en un entorn real de treball facilitat per un contracte-, es converteix en una part important de la reafirmació personal necessària per a assolir l’objectiu d’integració en la societat. 

Per a la realització d’aquest programa, el Servei Públic d’Ocupació, compte amb la col·laboració dels ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que com a entitats del Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya, disposen d’una important trajectòria i una llarga experiència en matèria d’ocupació. 

Mitjançant aquesta convocatòria es vol continuar executant aquest programa per fomentar l’ocupació de les dones que es troben en situació d’atur durant un període de 6 mesos, i especialment aquelles que han estat víctimes de la violència masclista. 

Però a més a més, aquest any, com a novetat, aquesta política de foment de l’ocupació també vol arribar al col·lectiu de persones majors de 45 anys, donat que es tracta d’un altre dels col·lectiu que té moltes dificultats per a trobar feina. Del total de persones en situació d’atur, un 51,29% son persones major de 45 anys. 

Actuacions subvencionables 

  • Actuació de contractació laboral 
  • Actuació de formació 
  • Actuació d’acompanyament 

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles. 

Podran ser persones destinatàries de les subvencions: 

Línia MG45: poden participar les persones de 45 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO). 

Línia DONA: podran participar les dones en situació d’atur i que es trobin en una de les situacions següents: 

a) Les dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència masclista.

Tindran caràcter preferent, les dones que siguin mares monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental. 

b) Les dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts. S’entén per dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

En aquest apartat, es prioritzen les dones monoparentals i les dones que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació. 

Pressupost: 26M €      

Data límit: 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC núm. 8510 de 27 de setembre de 2021

Pàgina web de la convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=910833

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210927_dones-i-45

30 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador