Bases reguladores Next Generation EU de concessió directa de subvencions pel ‘Programa Investigo’

El Ministeri de Treball i Economia Social llença les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions públiques destinades a finançar el “Programa Investigo” de contractació de persones joves demandants d’ocupació per dur a terme iniciatives de recerca i innovació. 

’activitat subvencionada consisteix en la contractació de persones joves demandants d’ocupació, entre 16 i 30 anys, per part dels organismes de recerca i difusió de coneixement, universitats públiques, centres tecnològics, parcs científics i tecnològics, entitats públiques subjectes a dret privat i entitats privades sense ànim de lucre, així com empreses que inverteixin en recerca i innovació i que pertanyin al sector públic o privat, pel desenvolupament i execució i execució de les funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació que siguin competència de les entitats i centres beneficiaris dins del “Programa Investigo”. 

Podran ser beneficiaris de la concessió de subvencions: 

A) organismes públics de recerca 

B) universitats públiques, instituts universitaris i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i 

C) centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats d’R+D+i 

D) instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial 

E) centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal 

F) altres centres públics d’R+D+i amb personalitat jurídica pròpia i que en els seus estatus tinguin l’R+D+i com activitat principal 

G) centres privades d’R+D+i sense ànim de lucre o amb personalitat jurídica pròpia que tinguin definits l’R+D+i com activitat principal 

H) empreses del sector públic o privat que inverteixin en iniciatives d’R+I 

I) altres centres d’R+D i centres públics de recerca agrària i alimentària de les CA integrats en les Conselleries responsables de la recerca agroalimentària, participants en la Comissió Coordinadora de Recerca Agrària INIA-CCAA 

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19043.pdf

25 nov., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador