Concessió directa i bases reguladores de subvencions Next Generation EU per accions de connectivitat a polígons industrials i centres logístics

Podran ser beneficiàries les comunitats i ciutats autònomes. 

Les línies d’actuació subvencionables són les següents: 

Línia d’actuació 1. Proporcionar connectivitat de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d’1 Gbps, en els centres objecte de la subvenció; 

Línia d’actuació 2. Instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d’alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d’1 Gbps, que inclogui el conjunt de l’àmbit d’actuació material així com en les zones industrials adjacents, amb l’objectiu d’interconnectar cadascun dels centres, unitats, instal·lacions i dependències; 

Línia d’actuació 3. Instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d’alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d’1 Gbps, a cadascuna de les fàbriques, centres i dependències que formin part de l’àmbit d’actuació material.  

Podran ser beneficiaris últims dels ajuts:  

Línia d’actuació 1. Persones físiques o jurídiques que tinguin la condició d’operador degudament habilitat; 

Línia d’actuació 2. Persones físiques o jurídiques que tinguin la condició d’operador degudament habilitat i comunitats de propietaris, agrupacions de propietaris i persones jurídiques o entitats vinculades a la gestió, funcionament o dinamització d’un polígon industrial; 

Línia d’actuació 3. Persones físiques i jurídiques titulars de béns immobles situats en un àmbit material d’actuació o en zones industrials adjacents i comunitats de propietaris. 

Pressupost total: 100M € (25M € al 2021; 25M € al 2022; 50M € al 2023) 

1607 actuacions previstes 

Pressupost assignat a Catalunya: 10.264.500 € (3.105.000 € al 2021; 3.105.000 € al 2022; 4.036.500 € al 2023)  165 actuacions previstes 

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18816.pdf

25 nov., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador