Bases reguladores ajuts Next Generation EU del Programa Innova Invest de l’ICEX

L’ICEX, adscrit al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, publica les bases reguladores per als ajuts de subvencions del Programa Innova Invest destinades a promocionar inversions a Espanya amb un alt component innovador realitzades per empreses amb participació de capital estranger.

Podran ser beneficiàries de les subvencions les empreses que compleixin, entre d’altres, els requisits següents:

  • Exercir una activitat econòmica, sigui quina sigui la seva forma jurídica. Han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l’ajut.
  • Estar vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de la concessió de la subvenció.
  • Comptar amb una participació estrangera d’almenys el 50 % del capital social. Els socis estrangers que participin al capital poden ser tant persones jurídiques domiciliades a l’estranger com persones físiques no residents a Espanya.

L’import mínim del conjunt dels conceptes subvencionables inclosos a cada sol·licitud ha de ser, almenys, de 500.000 euros. La subvenció màxima per beneficiari serà de 800.000 euros.

La convocatòria es publicarà properament i es determinarà la data límit de les sol·licituds.

Pressupost: 5M€  

Font: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19461

2 des., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador