Bases reguladores del Programa Kit Digital

El Programa Kit Digital té per objecte la concessió d’ajudes a petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació per a l’adopció de solucions de digitalització disponibles al mercat. Els beneficiaris rebran un ajut en funció de la seva mida, mesurant aquest segons el nombre d’empleats. Als efectes d’aquestes bases, el dret de cobrament que neix de la resolució de concessió s’anomena “bo digital”. Aquest «bo digital» no es podrà fer efectiu fins que l’agent digitalitzador, en nom del beneficiari i sent aquest el responsable últim, presenti el corresponent compte justificatiu de la realització de l’activitat per al qual es concedeix la subvenció i l’òrgan concedent consideri justificat la subvenció. 

Per a la gestió del programa, es preveu la participació de tres tipus d’agents: (1) les empreses beneficiàries, que rebran l’ajuda per incorporar les solucions digitals, (2) els agents digitalitzadors, que prestaran els serveis corresponents o instal·laran les solucions corresponents digitals i (3) les entitats col·laboradores, que en nom i per compte de l’òrgan concedent col·laboraran en la gestió de les ajudes. 

D’acord amb l’objectiu del Programa, es preveu la incorporació de solucions de digitalització en els àmbits de lloc web i presència a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, digitalització de les relacions amb els clients, business intelligence i analítica, automatització de processos, implantació de la factura electrònica, serveis i eines d’oficina virtual, comunicacions segures i ciberseguretat. 

L’ordre de bases estableix tres segments de beneficiaris per nombre d’empleats:  

(1) Segment I Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats;  

(2) Segment II Petites empreses o microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats;  

(3) Segment III Petites empreses o microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats.  

Les persones en situació d’autoocupació es consideren incloses a tots els segments, en funció del nombre de treballadors que tingui contractats. 

L’import de les ajudes que es concedeixin mitjançant les corresponents resolucions degudament notificades als beneficiaris, el dret al cobrament del qual es denomina «bo digital», serà de 12.000 euros per al Segment I; 6.000 euros per al Segment II; i de 2.000 euros per al Segment III. Aquest «bo digital» serà cedit al corresponent agent digitalitzador en pagament pels serveis prestats. 

Font: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21873

5 gen., 2022

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador