Bases reguladores i convocatòria 2021 dels ajuts a projectes de col·laboració publicoprivada de desenvolupament experimental entre empreses i organismes de recerca, a càrrec dels Next Generation EU

La finalitat d’aquests ajuts és avançar en la incorporació de coneixements i resultats cientificotècnics que permetin la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnològiques, productes i serveis, creant el context adequat que estimuli la generació d’una massa crítica en R+D+i de caràcter interdisciplinar per a la seva aplicació, transferència, cerca de solucions i generació de resultats tant a les empreses com al mercat.  

També es vol facilitar la transferència de coneixement mitjançant actuacions que eliminin les barreres existents entre els diferents actors en els àmbits públic i privat i incrementin les capacitats de divulgació i comunicació de la R+D+i a la societat, contribuint a augmentar el nombre de sol·licituds de patents o models d’utilitat, el nombre d’empreses que cooperen amb centres de recerca i el número empreses spin-off creades. 

En els termes de cada convocatòria podran ser beneficiaris: 

 • Organismes públics de recerca  
 • Universitats públiques i els seus instituts universitaris 
 • Instituts de recerca sanitària  
 • Altres centres públics d’R+D+i 
 • Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal  
 • Universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i
 • Centres privats de R+D+i, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre 
 • Empreses  que de manera habitual exerceixin una activitat econòmica adreçada al mercat
 • Associacions empresarials sectorials
 • També els centres públics d’R+D+i de recerca agrària o alimentària dependents de les comunitats autònomes integrats al sistema INIA-CCAA 
 • Podran ser entitats beneficiàries també els centres d’R+D a què fa referència la disposició addicional catorzena de la Llei 14/2011, d’1 de juny

Les prioritats temàtiques que es descriuen al Pla estatal de recerca científica, tècnica i d’innovació 2021-2023 són les següents: 

 • Salut.
 • Cultura, creativitat i societat inclusiva.
 • Seguretat per a la societat.
 • Món digital, indústria, espai i defensa.
 • Clima, energia i mobilitat.
 • Alimentació,bioeconomia, recursos naturals i medi ambient.

Pel que fa a la convocatòria 2021, es preveu un pressupost inicial de 375.000.000 d’euros, essent 150.000.000 d’euros en forma de subvenció i 225.000.000 d’euros en forma de préstecs. 

El termini per a la presentació de les sol·licituds d’ajut s’iniciarà el dia 19 de gener de 2022 i finalitzarà el dia 9 de febrer de 2022, a les 14:00. 

Butlletí oficial 31 de desembre: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21967.pdf

Butlletí oficial 4 de gener: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-B-2022-503.pdf

5 gen., 2022

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador