Bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Diversitat i Empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament d’Empresa i Treball

En el marc del Pla nacional de recuperació, transformació i resiliència, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Servei Públic d’Ocupació Estatal participen de manera rellevant en el Component 23 “Noves polítiques públiques per a un mercat laboral dinàmic, resilient i inclusiu”, emmarcat en l’àrea política VIII “Nova economia assistencial i polítiques d’ocupació”, que té com a repte i objectiu promoure, en el marc del diàleg social, la reforma del mercat laboral espanyol per adaptar-lo a la realitat i a les necessitats actuals, d’una manera que permeti corregir debilitats estructurals, amb l’objectiu de reduir l’atur estructural i l’atur juvenil, corregir la dualitat, millorar el capital humà, modernitzar la negociació col·lectiva i augmentar l’eficiència de les polítiques públiques d’ocupació, i donar també un impuls a les polítiques actives d’ocupació, que s’orientaran a la capacitació dels treballadors i treballadores en els àmbits que exigeixen les transformacions que la nostra economia requereix. 

L’objecte d’aquesta Ordre és establir les bases reguladores per a la concessió de les subvencions del Programa Diversitat i Empresa, que tenen per objecte el desenvolupament d’un conjunt d’accions, en el marc de projectes integrats de gestió de la diversitat a les empreses i d’acompanyament per a la inserció laboral de les persones pertanyents a col·lectius vulnerables amb més dificultats d’inserció, d’ara endavant plans de diversitat, a través de les petites i mitjanes empreses que volen incorporar la perspectiva de diversitat en les seves organitzacions o bé millorar-ne la gestió amb el suport de les entitats del tercer sector especialitzades en la inserció de col·lectius vulnerables. 

Les actuacions subvencionables en el marc del Programa Diversitat i Empresa són les següents: 

Línia 1: Coordinació del Programa Diversitat i Empresa. 

Línia 2: Elaboració i desenvolupament de projectes integrats de gestió de la diversitat a les empreses i d’acompanyament a la inserció laboral de col·lectius vulnerables. 

Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions: 

a) Per a la Línia 1: les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia formades per les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, per les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya o per les federacions del Tercer Sector, degudament constituïdes i amb seu a Catalunya, especialitzades i que tenen com a objectiu principal la inserció laboral en empreses del mercat ordinari de persones en risc d’exclusió en tota la diversitat de col·lectius.

L’agrupació ha d’estar formada, com a mínim, per dues de les entitats descrites en el paràgraf anterior. Tots els membres de l’agrupació tenen la condició de beneficiaris. 

b) Per a la Línia 2: les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, degudament constituïdes i amb seu a Catalunya, que compleixin els requisits següents:

– Tenir per objecte social, entre d’altres, la inserció laboral o la creació d’ocupació a favor de col·lectius vulnerables. 

– Tenir en plantilla el personal tècnic especialitzat que compleixi els requisits establerts a la convocatòria o el compromís de contractar-lo, així com disposar dels recursos materials necessaris que garanteixin un desenvolupament adequat del Programa. 

– Tenir experiència acreditada, de com a mínim un any des de la publicació de la convocatòria corresponent, en el desenvolupament de programes d’inclusió laboral dels col·lectius vulnerables destinataris finals d’aquesta subvenció. 

– Desenvolupar les activitats d’inclusió laboral de forma gratuïta, sense cap tipus de cobrament o percepció de cap tipus de tarifa o quantitat a persones treballadores o empreses. 

Actuacions subvencionables 

Línia 1: Coordinació del Programa Diversitat i Empresa. 

Les entitats beneficiàries han d’actuar com a coordinadores del programa per tal de contribuir a la consecució dels seus objectius, realitzant actuacions de disseny, planificació, organització, difusió, seguiment i avaluació de les actuacions que en són objecte, d’acord amb les instruccions que dicta l’òrgan concedent. S’han de dur a terme accions d’assessorament i captació d’entitats i empreses participants, actuant com a nexe entre elles per detectar-ne les necessitats i alinear-ne els objectius. S’ha de prestar assessorament, acompanyament i fer el seguiment a les entitats del tercer sector que han d’elaborar i desenvolupar els plans de diversitat i, també, a les empreses participants d’aquests plans. 

Línia 2: Elaboració i desenvolupament de plans de diversitat de col·lectius vulnerables. 

Els plans de diversitat han d’incloure: 

   – Accions de formació i d’acompanyament a les persones referents de les empreses en matèria de diversitat en el procés de canvi i millora de l’organització i en la gestió de la diversitat. 

   – Configuració i disseny dels itineraris individualitzats per a les persones participants. 

   – Accions de formació, orientació i acompanyament en el procés d’inserció laboral a les persones participants. 

   – Seguiment tant del desenvolupament del pla de diversitat en general, i en concret dels itineraris individualitzats. 

Els itineraris individualitzats han d’incloure: 

   – Accions de formació, orientació i acompanyament en el procés d’inserció laboral a les persones participants. 

   – Accions d’ajustament de la persona al lloc de treball i de sensibilització de l’entorn empresarial, facilitadores de la inserció. 

   – Seguiment dels itineraris individualitzats. 

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20211229_programa-diversitat-i-empresa

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917291

5 gen., 2022

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador