La Generalitat actualitza les guies i els models dels contractes finançats amb els fons Next Generation–EU

La Direcció General de Contractació Pública ha actualitzat els plecs de clàusules i altra documentació dels expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i els fons REACT-EU, mitjançant la Instrucció 1/2022 que, d’altra banda, manté la seva plena vigència pel que fa als apartats restants.

Amb aquesta actualització de la Instrucció 2/2021 es pretén, per una banda, adaptar el contingut a les previsions establertes a les darreres ordres sobre el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, concretament, l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre i HFP/1031/2021, de 29 de setembre, així com a la Instrucció de 23 de setembre de 2021 de al junta Consultiva de Contractació de l’Estat, en relació amb els aspectes a incorporar en els expedient i en els plecs rectors dels contractes que es financin amb fons provinents del PRTR 

Per altra banda, incorporar les indicacions recollides pel Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya, aprovat per l’Acord de Govern 19/2022, d’1 de febrer.  

Algunes de les modificacions resulten de compliment obligatori no només pels òrgans de contractació del sector públic, sinó també per les empreses i entitats licitadores, contractistes i subcontractistes.  

En tots els models s’adapta i es diferencia el règim jurídic aplicable als contractes finançats amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i als finançats amb fons REACT-EU. 

Pel que fa al procediment obert simplificat abreujat, s’han aprovat dos models de plecs de clàusules administratives particulars diferenciats, un per als contractes finançats amb fons MRR i l’altre per als contractes finançats amb fons REACT-EU. 

Aspectes a tenir en compte dins del contingut dels plecs

  • En els PCAP i el PPT aplicables als contractes finançats amb fons MRR s’inclou la indicació de les fites i objectius que s’han de complir, els terminis temporals per al seu compliment i els mecanismes establerts per al seu control. Es podran preveure penalitats i supòsits específics de resolució del contracte amb la finalitat de garantir el seu compliment. 
  • Els PCAP inclouen una referència al preceptiu compliment de les obligacions contretes en matèria d’etiquetat verd i digital, els mecanismes establerts per al seu control, així com el preceptiu compliment de les obligacions contretes per l’aplicació del principi de no produir un dany significatiu i les conseqüències en cas d’incompliment. Per a acreditar aquest compromís de compliment, s’ha elaborat el model de declaració responsable corresponent, recollit com a annex en els PCAP aplicables als contractes finançats amb fons MRR. 
  • Els PCAP inclouen una referència expressa a l’obligada aplicació al contracte del Pla de mesures antifrau i anticorrupció. Per a acreditar aquest compromís de compliment, s’ha elaborat el model de declaració responsable corresponent, recollit com a annex en els PCAP aplicables als contractes finançats amb fons MRR. 
  • Els PCAP inclouen l’obligació de complimentar la declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI). Per a acreditar aquest compromís de compliment, s’han elaborat els models de declaracions responsables recollits com a annexos en tots els PCAP. 
  • Els PCAP aplicables als contractes finançats amb fons MRR fan constar l’obligació de donar compliment a les obligacions d’informació previstes a l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 
  • L’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, disposa que l’obligació de totes les entitats executores del PRTR d’aportar la informació sobre el nom i data de naixement real del contractista i el subcontractista en els termes establerts en el punt 6 de l’article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell. A aquests efectes, s’incorpora com annex al PCAP actualitzats, un model de declaració responsable aplicables als contractes finançats amb fons MRR. 
  • Els PCAP aplicables als contractes finançats amb fons MRR recullen la subjecció als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i els drets d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte. 
  • Els PCAP aplicables als contractes finançats amb fons MRR recullen les normes sobre conservació de la documentació d’acord amb el que es disposa a l’article 132 del Reglament Financer. 
  • Els PCAP fan constar altres qüestions com l’obligat compliment dels compromisos en matèria de comunicació encapçalaments i logos previstos a l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, en aquells contractes finançats amb fons MRR i, d’altra banda, refereix el Manual d’informació i comunicació de les operacions cofinançades per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, aplicable als contractes finançats amb fons REACT-EU, quan aquests s’executin a través dels FEDER. 

Al marge d’aquestes modificacions, també s’ha actualitzat l’obligació en matèria d’igualtat de gènere relativa a la disposició d’un pla d’igualtat, en tots dos models de PCAP corresponents al procediment obert simplificat abreujat. 

La memòria justificativa i d’oferta tècnica relativa als criteris susceptibles de judici de valor no han patit modificacions i, per tant, les versions aprovades per la Instrucció 2/2021 es mantenen vigents. 

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220401_contractacio

6 abr., 2022

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador